Informace pro spotřebitele

A/ Pokud byla smlouva mezi námi, tj. společností SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o., a Vámi, jako spotřebitelem, uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory naší společnosti, máte následující práva:

  1.   Právo odstoupit od smlouvy

  1.1   Máte   právo   odstoupit   od   smlouvy   bez   udání   důvodu   ve   lhůtě   14   dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření   smlouvy.

  1.2    Pro   účely   uplatnění   práva   na   odstoupení   od   smlouvy   musíte   o   svém   odstoupení  od   této   smlouvy   informovat  společnost SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o., IČO: 28923405, se sídlem Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10, formou jednostranného  právního   jednání   (například   dopisem   zaslaným   prostřednictvím  provozovatele   poštovních   služeb na sídlo společnosti  nebo    e-mailem na emailovou adresu: reklamace@solarinvest.cz). Můžete použít níže uvedený vzorový   formulář   pro   odstoupení   od   smlouvy,   není   to   však   Vaší   povinností.

  1.3   Aby   byla   dodržena   lhůta   pro   odstoupení   od   této   smlouvy,   postačuje   odeslat  odstoupení   od   smlouvy   před   uplynutím   příslušné   lhůty.

 2.   Důsledky   odstoupení   od   smlouvy

 2.1   Pokud   odstoupíte   od   této   smlouvy,   vrátíme   Vám   bez   zbytečného   odkladu,   nejpozději

 do   14   dnů   ode   dne,   kdy   nám   došlo   Vaše   oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy,   všechny   platby, které   jsme   od   Vás   obdrželi.   Pro   vrácení   plateb   použijeme   stejný  platební   prostředek,   který   jste   použil(a)   pro   provedení   počáteční   transakce.   V   žádném   případě   Vám   tím   nevzniknou   další   náklady.

Pokud jsme Vám dodali jakékoli zboží, platbu   vrátíme   až   po   obdržení   vráceného   zboží   nebo  prokážete-li,   že   jste   zboží   odeslal(a)   zpět,   podle   toho,   co   nastane   dříve.

 2.2    Pokud jsme Vám dodali jakékoli zboží, toto zboží   bez   zbytečného   odkladu,   nejpozději   do   14   dnů   ode   dne,   kdy  nám došlo   odstoupení   od   smlouvy,   zašlete   zpět.   Lhůta   se   považuje   za   zachovanou, pokud   nám   odešlete   zboží   zpět   před   uplynutím  14   dnů. Ponesete   přímé   náklady   spojené   s   vrácením   dodaného zboží.  Odpovídáte   pouze   za   snížení   hodnoty   zboží   v   důsledku   nakládání   s   tímto   zbožím  jiným   způsobem,   než   který   je   nutný   k   obeznámení   se   s   povahou   a   vlastnostmi   zboží, včetně    jeho   funkčnosti.

 2.3   Pokud   jste  nás  požádal(a),   aby   poskytování  služeb   začalo   během   lhůty   pro   odstoupení   od   smlouvy,    zaplatíte   nám   částku   úměrnou  rozsahu   poskytnutých   služeb   do   doby,   kdy   jste   nás   informoval(a)   o   odstoupení   od   smlouvy,  a   to   v   porovnání   s   celkovým   rozsahem   služeb   stanoveným   ve   smlouvě.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete nám jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:            SOLARINVEST- GREEN ENERGY, s.r.o.,

                            se sídlem Na Hroudě 2149/19, Praha 10, PSČ 100 00

                         email: reklamace@solarinvest.cz

                             

Jméno a příjmení spotřebitele:

Doručovací adresa spotřebitele:

Telefonní číslo spotřebitele:

Email spotřebitele:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo ohledně níže uvedeného díla.

 

Označení díla, vč. čísla smlouvy:

Cena za dílo, resp. výše uhrazené zálohy:

Cenu za dílo, resp. výši uhrazené zálohy, vrátit poštovní poukázkou / na účet č.:

 

V                                dne

 

Podpis:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B/ Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
C/ Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13 zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, provádějí též obecní živnostenské úřady příslušné podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.